Home Message ambassade Cryptanga
Post
Cancel

Message ambassade Cryptanga

𝄞 Introduction

Intro

𝄞 Solution

Pour résoudre ce défi de stéganographie, j’ai commencé par analyser le fichier fourni.

1
I KYIAA T I IKNNZYH ANZZIZN I W LY/A FKHKKN HFFIFAHHZ AMNFN LFYNHYH I NYXKN IHZ I/I AFIHF X I KZHZIYZ KAYIFYH I M VA YZZNHZA HNNHYY/MKZKYAK YT FYYNFZN ZNZ FKKH YYKY TK TFHKYKNFK/ZHWHF HANYHH VY ZALAK E FZFFYK VY/K AYHKH AXZNF YKNZNXY I Y ZNKHKFL/I YMNKNHY TN A/NAHIZ FHKFA FNYKL KIANZFH AAA ZV AZFNKAK KYHZNN/ZEH AAHZA NXN FVNFK/ANIZAFK HHIKA KNA AAKHXHK NFT/I A KAKNVFZ HKFZFYZ LZ ZNHN FNFA FV AIZAF YV HHZXH NHLKNAY/Z ZHA YHHHXNH ZKHFY YKIKAFAAZ XK FKNZV/I ZKLHF AZZYFNF YNKIH KV YKYAAY ZZH Y I ZHY FFYVY/NAKZNWN NL KKKKYZY ZHN FFNZ YKKH XK TKNZHFFFN/KT INN I YHKY AX HYAIN AL FHALK HAZXHAZ/NZAK FHHAAKH ZKK/KFYAAN YL IANZH XZ FYKFFKT ZHYFFLY ZFAFFK YL/AZYFNYK XHAKF/EZFZY I IZHYHYY HHYIHYY KT NFMAY FKKHZ AZAZNA NZFVZNF/I ZYHNHEY TH Y/AYKZ YV/F AZNHK W LA/YAAYIAF HX A AKYFKN KV KFYHAZT/LNZZNH AAYKXZZH MHZAHFZ HNINF LY YKI HXH/HWHKF KAAHZ FKYAYFY ZFNYHZ/ZZKHHA FL HFTKF NNFHHVZ FNFFNA LK NHKYFY/W I KHVFK AYAYKIN/HKFZ YV/AAKKYIZ YKN LZKNZNN AT/AYNIK ZKA FHZVN AZZ XH NAHNKK/F YZKAYZ KNHKNIFAZ ANYAM ZANZZVY I AAVHY NZI I FYH KNFFFYI/KWF HL/AKYTZ NL/M AZZYF NYKZYNN ZKFFLKK LY/YZKEH I ZKIHHHF/KKTHFY KKAFZFK LZ/YWNZYHA NNKFY ZYNANHH HHAIZYN/LY NNNYXAK XA FNAAHIF/Y KFHKA LZYHA YAKYIAY Y FFA TF XKKHN FKAKVYA/E NX/FFNF/AAA ZZIYF WAZZF HHHYY ZZNAHA TYYYFHA I KXKHA K VZ/E/FT AFFNAAL YHANNF ZT/E ZHF KNAYAKI N HZZHFN AT ZVKZHYA/KFKIKAZ NNHFZKA FANAAY/K VY XNHHZYA/ZL Z YXZ I AHXAK IHK LY/TN FZHNXAF/E KL/ZAZA/ZNY ZZZIA KKMKF AYFYN HZANFY KZNNLNA I YHAXF Y LZ/Z HNAAHF FZH YAKHLYA HHY KYYYFV KHKHKAN VA/M/I F AZTZAH HHAZAFA LA KYNHYN HYA AHZHZY/Y XA FFYZFHT ANNZFVZ LA/NKAKKVF VF A FHT YYKXH KAHNN FKYK KAYYZ IHK AZF LF/I HZ FZK YLFHK/W LY/ZKZHKH I ZNLAZYZ ZXYYZYN NYKYNN I HYWNA VN ZANFHF/ZNYH YL/KFFANK FX ZAHHZFT I ZFAZFZ M/M VF/LKNNF KAFHZ HHFNXFK FAHHKZ HL/YHH AKXAH E AKAYNNF HYAYNNI ZNYKAHX ANFAKF FKA NT/HIAAYYY HAYHZYH HHYAKK/ZYKA I/ANHTYHF KL A TKN KXAAN YAKHN AKKY FFYHF NKI YNH TZ/M/XZ KAYANKKA K I HEYYKZY I HYKHNXY HKZ AFKYN TYHZF/HFIAK AL Z I FFYXA ZAZ HKHLZH HYFYHYY TK/IKZZK ZFF HNHFL KFF NIZANYZ KHLNANF KHFNAZ LY/M ZX IYNNKNK/AHFHXHA HL A VZK TZFHZ HKKHH NHNK YHKKY KNI YHH VZ KAHYINA/T TH KHFKHN AVZKY I ANHHZK M/E W KFNKY AINFZHZ

Cet encodage ne me semblait pas familier, alors je suis allé sur un site pour essayer de reconnaître le chiffrement dcode.

Dcode

Une fois décodé, on obtient le texte suivant :

Flag

𝄞 FLAG : leHACK{QWVMEGH} 𝄞

𝄞 Conclusion

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.